Handelsbetingelser B2B - anntex

Handelsbetingelser B2B

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder
1. Anvendelse

1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om
Anntex’s (herefter kaldet Virksomheden)(CVR-nummer 34 48 35 82) salg og levering af specialtilpassede
tæpper til campingvogne m.v., lagner, madrasser, diverse campingartikler m.v. (herefter kaldet produkter) leveret gennem en campingforhandler (herefter Kunden) til slutbrugeren.

1.2. Kommunikation. Al kommunikation sker skriftligt mellem Kunden og Virksomheden. Kunden varetager al
kommunikation med slutbrugeren. Kommunikation kan praktisk gennemføres via e-mails.

2. Aftalegrundlag 

2.1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden
(”Aftalegrundlaget”).

2.2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende Virksomhede har meddelt dem skriftligt.

3. Produkter

3.1. Produkter. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2. Ydelser. Virksomheden leverer tæpperne fra 0 til -1 cm. Dette betyder, at der må være indtil 1 cm luft
hele vejen rundt, når tæpperne er lagt centreret i campingvognen. Hvis der mod forventning er tæpper,
som leveres med større tolerance, er det forhandlerens forpligtigelse i samarbejde med Virksomheden at
udbedre fejlen. Dette gøres ved at markere på tæppets bagside, hvor der kan lægges til eller evt. klippes
det af, som er for stort. Derefter returneres tæppet til Virksomheden, som ændrer tæppet efter forhandlerens anvisninger.

3.3. Fejl og mangler. Enhver kommunikation foregår direkte mellem Kunden og Virksomheden. Forhandleren
sender foto af fejl, samt ordrenummer, som er at finde bagpå alle tæpper.

3.4. Såfremt forhandleren ikke kan foretage rettelse af tæppet, er Virksomheden forpligtet til indenfor 4 uger
at foretage besigtigelse og efterfølgende iværksætte udbedring. Såfremt vognen ikke længere er hos
Kunden, kommer Virksomheden efter aftale forbi slutbrugeren ved lejlighed.

4. Pris og betaling

4.1. Pris. Prisen for produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden
bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
Ved indgåelse af samhandelsaftale ydes der 47 % forhandlerrabat af bruttoprisen.
4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter netto efter 10 dage fra faktureringsdatoen.

5. Forsinket betaling

5.1. Rente. Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser
rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned, samt gebyr fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2. Ophævelse. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter senest 14 dage efter at
have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter
pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter,
som endnu ikke er leveret til slutbrugeren, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet
fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke
bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler Kunden andet.

6.2. Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer,
(iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

6.3. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til
Kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal
være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige
accept.

6.5. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller
tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Kundens ordre eller aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.6. Forsendelse. Forsendelse sker til forhandleren, dog kan der aftales direkte levering til slutbrugerens arbejdsplads eller bopæl dog på egen ansvar og sættes uden aftale, hvis ingen er hjemme.

7. Levering

7.1. Leveringsbetingelse. Der tillægges fragt for tæpper & madrasser og diverse campingartikler. Fragtfri
levering ved køb af 50.000 kr. årligt.

7.2. Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid,
der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen.
Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles
skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke
straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter senest 10 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10
dage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig
meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1. Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer
og udførelse i 12 måneder efter leveringen.

9.2. Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii)
opbevaring eller (iii) ændringer udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3. Meddelelse. Hvis Kunden på opdrag af slutbruger opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som
Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. M.h.t. kommunikation henvises til pkt. 1.2.

9.4. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl
eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet
af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne
ved og risikoen for dele under transport til Kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 9.4 om,
at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til Kunden med henblik på Kundens egen udskiftning eller reparation.

9.6. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til Kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som Kunden er
uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan
Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar
10.1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

10.2. Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde
Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3. Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar
over for Kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 100 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig
over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler
på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, herunder
patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

12. Fortrolighed

12.1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge
Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller
rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og
opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.